Основна школа „Свети Сава“, Пожаревац, Школска година 2023/2024.

 

КОДЕКС ПОНАШАЊА-ПРИЛОГ ЗА РОДИТЕЉЕ

 

       Поштовани родитељи,

Овим путем желимо да Вас информишемо о кућном реду школе, начину сарадње школе и родитеља, обевезама родитеља, наставника и ученика и др.

 

 • Долазак у школу

Почетак наставе у преподневној смени је у 8.00, а у поподневној у 13.00 часова. Пожељно је да         ученици долазе у школу до 7.50 у преподневној смени, односно до 12.50 у поподневној смени.

 • Улаз у школу

Ученици 1. и 4. разреда користе улаз код сале за физичко васпитање у централној школској згради.

Ученици 2. и 3. разреда користе улаз у згради трпезарије где им се одвија настава.

Ученици од 5. до 8. разреда користе бочне улазе у оба ходника у централној школској згради у зависности од територије са које долазе , а у току наставе , у зависности од просторног распореда и распореда часова.

Ученици комбинованих одељења ученика са сметњама у развоју користе  улаз  са рампом у стару школску зграду где им се одвија настава.

Ученици који долазе у продужени боравак користе улаз у стару школу према улици Војске Југославије.

 • Забрана изласка из дворишта

По одлуци Савета родитеља школе, а због безбедности деце, забрањен је излазак ученика из школског дворишта за време великог одмора. Ученицима је омогућено да ужинају у школи. Молимо Вас да и ви, као родитељи, упозорите ученике да не излазе из дворишта, а ми ћемо ненајављене изласке санкционисати.

 • Чекање и преузимање деце

Молимо Вас да децу сачекате у школском дворишту, испред одговарајућег излаза. Ово правило уводимо јер се уласком родитеља у школу ствара велика гужва у школском холу чиме се ремети настава и нарушава безбедност ученика.

 • Дежурство

У школи је организовано дежурство наставника. Дежурни наставници брину о реду и безбедности ученика за време одмора. Молимо Вас да се приликом доласка у школу најпре обратите њима или помоћним радницима који ће Вам помоћи у сналажењу у згради и најавити Вас код наставника или у управу школе и отпратити у одговарајућу просторију.

 • Сарадња са одељењским старешином

Редовна комуникација и добра сарадња са одељењским старешином је од пресудног значаја за квалитетно праћење детета. Зато је важно да одељењски старешина  буде благовремено информисан од стране родитеља о свему што је значајно за школу. Молимо Вас да се о свим питањима, недоумицама и проблемима најпре консултујете са одељењским старешином па ће старешина по потреби укључити друге колеге и службе у школи.

 • Правдање изостанака

Веома је важно да родитељи редовно обавештавају одељењског старешину о разлогу недоласка детета у школу и да оправдања доносе благовремено (у року од 8 дана од завршетка изостајања). Одељењски старешина може да одобри ученицима одсуство са наставе до 5 радних дана, без лекарског уверења. За дужа одсуства потребно је обратити се писаним путем директорки (одсуства од  6-10 радних дана), а за одсуствовање 11- 15 радних дана, потребно је обратити се Одељењском већу писаним путем.

 • Сарадња са предметним наставницима

Предметни наставници су доступни за сарадњу у терминима отворених врата која се одржавају једном недељено. Распоред отворених врата биће изложен на огласној табли, као и на сајту школе и молимо Вас да га се придржавате. За детаљније и редовно праћење постигнућа и ангажовања детета, препоручујемо да користите недељна отворена врата. Последње две недеље у оба полугодишта неће бити организована отворена врата наставника.

 

 • Коришћење мобилних телефона
 1. На седницама Наставничког већа и Савета родитеља договорено је да се забрањује употреба мобилних телефона у току трајања часова наставе (изузев у случају потребе за наставу, по одобрењу наставника).

За непоштовање правила о коришћењу мобилних телефона и за кршење овог правила биће изреченe мерe (опомена/укор одељењског старешине, укор Одељењског већа, односно, смањење оцене из владања) у складу са Правилником о васпитно-дисциплинској одговорности ученика.

 • Облачење

Ученици у школу треба да долазе пристојно одевени. Ученик се сматра неуредним и неприкладно одевеним ако у школу и на друга места где се одвиjаjу наставне и ваннаставне активности долази: у блузи са деколтеом или танким бретелама, краткоj маjици која не покрива стомак или леђа, у поткошуљи, у кратком шорцу или мини сукњи, поцепаним фармерицама (фармерице са рупама), у jапанкама и папучама, у одећи са неприкладним апликациjама натписима, са пирсингом на откривеном делу лица и тела.У току боравка у школи, не сме се носити капуљача од дуксерице, капа или качкет на глави.

Контролу да ли jе ученик неуредан и неприкладно обучен врше обавезно предметни наставник и одељењски старешина. Непоштовање правила о одевању представља лакшу повреду обавеза ученика и за кршење овог правила биће изреченe мерe (опомена/укор одељењског старешине, укор Одељењског већа, односно, смањење оцене из владања) у складу са Правилником о васпитно-дисциплинској одговорности ученика.

 • Заштита од насиља

Један од приоритета школе јесте безбедно окружење односно заштита ученика од насиља. Веома је важно да сваки облик насиља пријавите одељењском старешини, дежурном наставику  или некоме из школе, одмах по сазнању. Поступање у школи као одговор на насиље спроводи се према Протоколу о заштити ученика од насиља. Процедуре поступања, као и број телефона за пријаву насиља, биће истакнути на видном месту у школи.

 • Забрана дискриминације У школи су забрањене активности којима се угрожавају, омаловажавају,     дискриминишу или издвајају лица, односно групе лица, по основу: расне, националне, етничке, језичке, верске или полне припадности, физичких и психичких својстава, сметњи у развоју и инвалидитета, здравственог стања, узраста, социјалног и културног порекла, имовног стања, односно политичког опредељења и подстицање или неспречавање таквих активности, као и по другим основама утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.
 • Савет родитеља школе Свако одељење делегира свог представника у Савет родитеља школе. Овај орган је саветодавно тело које предлаже мере за унапређивање образовно-васпитног рада, даје сагласност за програм организовања екскурзије, изборних предмета, ваннаставних и ваншколских активности, исхрану ученика, осигурање и др. Позивамо Вас да све предлоге и иницијативе пренесете представнику свог одељења у Савету.

Молимо Вас да поштујете рокове плаћања за оне обавезе које сте преузели потписивањем сагласности            (настава у природи, екскурзија, ужина, осугурање, ручак у боравку и др.)

 

И на крају, да би наша школска породица успешно функционисала, важно је да се међусобно разумемо и подржимо. Сигурни смо да ћемо уз вашу подршку и помоћ остварити један велики заједнички циљ, а                   то је да се сва наша деца у школи осећају безбедно и пријатно и да стекну функционална знања.

Изградња партнерства са родитељима је један од наших приоритета и у складу с тим, отворени смо за Ваше           предлоге, иницијативе, сугестије и подршку.

 

Срећан почетак нове школске године

жели вам колектив ОШ „Свети Сава“