ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ

Општа организација живота и рада школе подразумева глобално обликовање рада и стварање оптималних могућности за успешну реализацију образовно-васпитних циљева и задатака. Она обезбеђује унутрашњу организацију и артикулацију ове делатности и успешну интеракцију са друштвеном средином.Основну школу “Свети Сава” у Пожаревцу чине:

  • централна школа са седиштем у Пожаревцу, која организује наставу за ученике од 1 – 8 разреда;
  • издвојено одељење четвороразредне школе у Ћириковцу,
  • издвојено одељење за образовање одраслих у КПЗ Пожаревац Забела
  • издвојено одељење за образовање одраслих у КПЗ за жене у Пожаревцу

У оквиру централне школе у Пожаревцу налази се једно комбиновано одељење за ученике лако ментално ометене у развоју.

Школа остварује образовање одраслих у централној школи за полазнике три циклуса који су распоређени у пет одељења (први циклус једно одељење, а други и трећи циклус по два одељења). Школа има у овој школској години 13 одељења ученика млађих разреда и 12 одељења ученика старијих разреда, једно одељење ученика са посебним потребама, пет  одељења полазника у централној школи, три  одељења у женском затвору и три одељења полазника у мушком затвору,  што укупно чини 37 одељења.

У школској 2019/2020. години води се електронски дневници образовно-васпитног рада, за ученике у редовној настави и  за ученике у комбинованом одељењу, а за полазнике основног образовања одраслих дневник образовно-васпитног рада и даље водити у папирној форми.

 

РИТАМ РАДНОГ ДАНА

Школа ради двосменски, тако што се у преподневној смени настава организује  од 8.00 до 14.00 часова док се у поподневној смени настава одржава од 14.00 – 20.00 часова.

Настава се одржава према утврђеном распореду часова. Због оптерећености ученика могуће је наставу изборних предмета организовати као блок наставу у супротној смени. Промена смене врши се недељно. У непарној смени су ученици првог, трећег, петог и седмог разреда. У парној смени наставу похађају ученици другог, четвртог, шестог и осмог разреда. Ученици комбинованог одељења ученика са тешкоћама у развоју и учењу наставу похађају само у  преподневној смени, на захтев родитеља.

Издвојено одељење четвороразредне школе у Ћириковцу ради у две смене, и то: преподневна смена почиње са радом у 8.00 сати, док поподневна почиње у 13.15 часова.

Промена смене врши се недељно, пратећи промену смене у централној школи.

Радно време директора је од 7.00 до 15.00 сати. Директор може радити и у поподневној смени у зависности од актуелних догађања. Помоћник директора ради у преподневној или поподневној смени.

Радно време педагога са странкама је пре подне од 8.00 до 14.00 и поподне од 12.00 до 18.00 .

Радно време зубне амбуланте: понедељак и уторак –после подне (13.00-19.00), среда, четвртак и петак- пре подне (7.00-14.00)

Радно време школске библиотеке је сваког радног дана од 9.00 до 12.00 и од 14.00 до 17.00.

Радно време школског полицајца је од 7.00 до 14.00  или од 13.00 до 20.00 сати, што одређује Полицијска испостава Пожаревац.

Радно време секретара, шефа рачуноводства и благајника је од 7.00 до 15.00 сати.

Радно време домара је од 6.00 до14.00 сати.

Радно време школске кухиње је у две смене и то прва смена од 6.00 до 14.00 сати и друга смена од 12.00 до 20.00 сати. Запослени мењају смене недељно.

Радно време помоћног особља је од 6.00 до 14.00 сати у преподневној смени и од 13.00 до 21.00 сати у поподневној смени.Промена смене врши се дневно.

Помоћни радник у издвојеном одељењу ради двократно од 7.00 до 11.00 и од 15.00 до 19.00 сати.

Распоред часова предметне, разредне наставе и осталих облика образовно-васпитног рада усвојен је на седници Наставничког већа  и налази се у наставничкој зборници и на  огласној табли.

У школи је организовано дежурство наставника. Наставници дежурају на основу распореда дежурства. Дежурство је редовна радна обавеза наставника и укључено је у решење о структури 40-то часовне раднеј недеље. Наставници могу дежурати у једном дану или у два дана када започињу или настављају дежурство других колега (што се рачуна као пола дежурства).

Дежурни наставник је у обавези да на дежурство дође пола сата пре почетка наставе. Дешавања у току дежурства уписују се у књигу дежурства у зборници. Дежурни наставници дежурају тако што места дежурства мењају сваког месеца  (школа-хол: један дежурни; школско двориште, полигон, простор испред старе школе-„коцка“: сви остали дежурни). Наставници који реализују наставу у старој школској згради и у учионицама изнад трпезарије (учитељи првог и другог разреда и  дефектолог) одговорни су за одржавање реда и дисциплину ученика одељења у којима имају часове.

Настава за полазнике у оквиру основног образовања одраслих реализује се после подне од 17.00 до 20.00, изузев средом. У мушком затвору настав се организује у преподневним сатима од 8.00 до 12.00. У женском затвору настава се организује од 16.00 до 18.00.

 

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА – МАТИЧНА ШКОЛА

ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА ПОПОДНЕВНА СМЕНА/МЛАЂИ РАЗРЕДИ
1. 8.00 – 8.45 1. 14.00 – 14.45/ 14.00-14.45
  Одмор- 5 минута   Одмор-5 минута/одмор 25 минута
2. 8.50 – 9.35 2. 14.50 – 15.35/ 15.10-15.55
  Одмор-25 минута   Одмор-25 минута/одмор 5 минта
3. 10.00 – 10.45 3. 16.00 – 16.45/16.00-16.45
  Одмор-5 минута   Одмор-5 минута/ Одмор-5 минута
4. 10.50 – 11.35 4. 16.50 – 17.35/16.50 – 17.35
  Одмор-5 минута   Одмор-5 минута/ Одмор-5 минута
5. 11.40 – 12.25 5. 17.40 – 18.25/17.40 – 18.25
  Одмор-5 минута   Одмор-5 минута/ Одмор-5 минута
6. 12.30 – 13.15 6. 18.30 – 19.15/18.30 – 19.15

 

*Распоред звоњења у млађим разредима у поподневној смени, прилагођен је због служења оброка-ручка (после првог часа), док се за старије разреде оброк служи после другог часа.

 

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У ЋИРИКОВЦУ

ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА ПОПОДНЕВНА СМЕНА
1. 8.00 – 8.45 1. 13.15 – 14.00
  Одмор-5 минута   Одмор-5 минута
2. 8.50 – 9.35 2. 14.05 – 14.50
  Одмор-20 минута   Одмор-20 минута
3. 9.55 – 10.40 3. 15.10 – 15.55
  Одмор-5 минута   Одмор-5 минута
4. 10.45 – 11.30 4. 16.00 – 16.45
  Одмор-5 минута   Одмор-5 минута
5. 11.35 – 12.20 5. 16.50 – 17.35
  Одмор-5 минута   Одмор-5 минута
6. 12.25 – 13.10 6. 17.40 – 18.25