ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ

Школа ради двосменски, тако што се у преподневној смени настава организује  од 8,00– 14,00 часова док се у поподневној смени настава одржава од 14,00 – 20,00 часова.
Настава се одржава према утврђеном распореду часова. Због оптерећености ученика могуће је наставу изборних предмета организовати као блок наставу у супротној смени. Промена смене врши се недељно. У непарној смени су ученици првог, трећег, петог и седмог разреда. У парној смени наставу похађају ученици другог, четвртог, шестог и осмог разреда. Ученици осмог разреда одељења са посебним потребама наставу похађају у преподневној смени.
Издвојено одељење четвороразредне школе у Ћириковцу ради у две смене, и то: преподневна смена почиње са радом у 8,00 сати, док поподневна почиње у 13,00 часова. Комбиновано одељење првог и четвртог разреда похађа наставу у преподневној смени током целе школске године, док одељења другог и трећег рада промену смене врше недељно, пратећи рад парне и непарне смене у централној школи.
Радно време зубне амбуланте је од 13,00 до 19,00 сати понедељком и уторком; средом , четвртком и петком од 7,00-14,00 сати.
Радно време школске библиотеке је: понедељак, среда и петак од 8,00 до 14,00 и уторка и четвртак од 12,00 до 18,00 сати
Радно време школског полицајца је од 11,00-18,00 сати.
Радно време секретара, шефа рачуноводства , економа и благајника је од 7,00-15,00 сати.
Радно време домара је од 6,00-14,00 сати.
Радно време школске кухиње је у две смене и то прва смена од 6,00 до 14,00 сати и друга смена од 11,00 до 19,00 сати.
Радно време помоћног особља је од 6,00-14,00 сати у преподневној смени и од 12,00 до 20,00 сати у поподневној смени.
Распоред часова предметне, разредне наставе и осталих облика образовно-васпитног рада усвојен је на седници Наставничког већа  и налази се у наставничкој зборници.
У школи је организовано дежурство наставника. Наставници дежурају на основу распореда дежурства. Дежурство је редовна радна обавеза наставника и укључено је у решење о 40-то часовној радној недељи. Наставници могу дежурати у једном дану или у два дана када започињу или настављају дежурство других колега (што се рачуна као пола дежурства)
Дежурни наставник је у обавези да на дежурство дође пола сата пре почетка наставе. Дешавања у току дежурства уписују се у књигу дежурства у зборници. Дежурни наставници дежурају тако што места дежурства мењају сваке недеље (школа-хол: један дежурни; школско двориште: сви остали дежурни). Наставници који реализују наставу у старој школској згради и у учионицама изнад трпезарије (учитељи првог и другог разреда и  дефектолог) одговорни су за одржавање реда и дисциплину ученика одељења у којима имају часове.