У школи се образује саветодавни орган- Савет родитеља. Савет родитеља има 29 чланова  и чини га по један представник родитеља сваког одељења  школе.Представници одељења који чине Савет родитеља школе, бирају се на родитељским састанцима, на почетку сваке школске године.

Савет родитеља: разматра успех ученика у учењу и владању, намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе, предлаже представника у орган управљања, предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове установе, предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада; учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника; разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада,извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању, предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и  прикупљених од родитеља, разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика, усваја план излета, екскурзија и наставе у природи на предлог Наставничког већа,одређује висину дневница за наставнике који воде ученике на екскурзије, излете и наставу у природи и решава друга питања утврђена Статутом школе и законом.

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује школском одбору, директору, односно стручним органима школе.Начин рада савета родитеља уређен је Статутом школе и Пословником о раду Савета Родитеља. Савет родитеља има председника, заменика председника и записничара, који се бирају сваке године, на првом конститутивном састанку.

У школској 2016/17. години, функцију председника Савета родитеља вршиће Драгана Живановић (представник 7/1), заменика председника Стевица Љубић (представник 5/1) и записничара Стевић Јелена (представник (5/2). Састанци Савета родитеља одржавају се по потреби, а најмање четири пута у току једне школске године.Записници са састанака Савета родитеља налазе се у посебној свесци, која представља део педагошке документације школе.