Орган управљања у школи јесте школски одбор.

Састав, именовање, мандат и надлежност Школског одбора утврђена је чланом 115-119. Закона о основама система образовања и васпитања и Статутом школе, а начин рада Пословником о раду Школског одбора.

Школски одбор има девет чланова укључујући и председника.

Школски одбор чине по три представника из реда запослених у установи, родитеља, односно других законских заступника и три представника на предлог јединице локалне самоуправе.

Чланове школског одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања.

Чланове школског одбора из реда запослених предлаже Наставничко веће а из реда родитеља  Савет родитеља, тајним изјашњавањем.

Скупштина јединице локалне самоуправе доноси решење о именовању органа управљања.

Седницама Школског одбора присуствује и учествује у њиховом раду представник синдиката у установи, без права одлучивања.

Седницама Школског одбора присуствују и учествују у њиховом раду два представника ученичког парламента, без права одлучивања.

Председник и чланови органа управљања обављају послове из своје надлежности, без накнаде.

Мандат школског одбора траје четири године.

Изборни период новоименованог појединог члана Школског одбора траје до истека мандата органа управљања.

Школски одбор доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова,доноси школски програм (у даљем тексту: програм образовања и васпитања), развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању, утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије,доноси финансијски план установе, у складу са законом,усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи, расписује конкурс за избор директора установе, даје мишљење и предлаже министру избор директора установе,закључује са директором установе уговор из члана 124. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања, одлучује о правима и обавезама директора  школе, доноси одлуку о проширењу делатности установе, разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада, доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању, одлучује по жалби на решење директора, одлучује о закупу школског простора, именује чланове Стручног актива  за развојно планирање, обавља и друге послове у складу са законом и статутом школе.

За обављање послова из своје надлежности орган управљања одговара органу који га именује и оснивачу.

 Чланови Школског одбора

 

Име и Презиме Представник
Светлана Спасић, председник запослених
Биљана Благојевић запослених
Сузана Петровић запослених
Стевица Љубић родитеља
Борислав Јовић родитеља
Драгана Живановић родитеља
Зоран Костић локалне самоуправе
Исмет Џафић, заменик председника локалне самоуправе
Валентина Мирковић локалне самоуправе