Школски одбор је орган управљања, кога именује и разрешава Скупштина града Пожаревца на период од 4 године. Одбор има 9 чланова од којих  су  трећина представници локалне самоуправе, а по трећину чланова предлажу Наставничко веће и Савет родитеља школе тајним изјашњавањем.

Школски одбор ће радити у следећем саставу: председник – Светлана Спасић, заменик председника – Јелена Стевић, чланови: Небојша Ђурић, Драган Грујић, Биљана Благојевић, Исмет Џафић, Душица Којић, Слађана Станковић и Марко Васиљевић.

Записник са седнице Школског одбора води секретар школе.

Школски одбор  ће решавати питања из своје надлежности предвиђена Законом о основама система образовања и васпитања

 • Доноси Статут Школе;
 • Доноси Школски програм и Развојни план и усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;
 • Доноси Годишњи план рада Школе и усваја извештај о његовом остваривању;
 • Усваја извештај о раду директора школе;
 • Доноси план стручног усавршавања;
 • Доноси финансијски план установе;
 • Одлучује о пословању Школе и наменском коришћењу остварених сопствених прихода  у складу са Законом и финансијским планом школе;
 • Одлучује по жалби, односно пиговору на решење директора;
 • Одлучује о коришћењу средстава школе у складу са Законом;
 • Расписује конкурс за избор директора Школе и даје мишљење за његово именовање, Разматра успех ученика и предузима мере за побољшање услова рада школе и остваривање образовно-васпитног рада,
 • Разматра и друга питања утврђена актом о оснивању и Статутом школе..

Школски одбор доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.

Школски одбор ради на основу Пословника о раду.

Седницама Школског одбора присуствују и представници синдикалних организација и  ученичког Парламента у складу са законом.