Планирање и непосредне припреме наставника обезбеђују равномеран распоред програмских задатака, систематичност и поступност у раду, селективни избор и примену различитих наставних метода и средстава, облика и  техника рада.
У пракси наше Школе, наставник врши глобално-годишње, оперативно-месечно  планирање и непосредне припреме за извођење наставног часа.
Глобално планирање врши се пре почетка школске године, а обухвата распоред наставних тема, број часова по темама, као и типове часова.
Непосредна припрема наставника за рад подразумева израду писане припреме, која представља дидактичко-методичку структуру наставног часа. Планирање, а посебно непосредно планирање за наставу, кроз сталне корекције  прилаогађавања новим и рационалнијим облицима и методама рада, уз примену нових технологија, водиће унапређивању и постизању све бољих резултата у наставном раду. Наставници школе у обавези су да редовно на преглед педагогу достављају годишње и тематске (месечне) планове, о чему се води уредна евиденција. Индивидуални планови наставника, достављају се на јединственим обрасцима и садрже и наставне стандарде.

7.1. УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Ученичке организације представљају ученичке колективе који активирају и васпитавају ученике према склоностима и личним опредељењима, што доприноси њиховом укључивању у друштвени живот.

Од ученичких организација у школи ће радити: Ученички парламент, Вршњачки медијатори, Музичка омладина, Црвени крст… За њихов рад Школа ће обезбедити простор, време, менторе као и сарадњу са одговарајућим организацијама друштвене  средине. Одељењске старешине и наставници задужени за рад ученичких организација, бринуће о наведеним условима и пратити учешће ученика и остварене резултате.

7.1.1. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

у школској 2016/2017. години 

За рад са Ученичким парламентом, задужени су Оливера Илић, наставник енглеског језика и Милица Гостојић, наставник грађанског васпитања 

Циљ: афирмација рада Ученичког парламента у школи.

Задаци:

Укључивање ученика у рад УП

Информисање ученика школе о раду УП

Побољшање друштвеног живота ученика у школи и ван ње

Боље коришћење слободног времена

Подизање нивоа ученичких компетенција

Учешће у активностима планираним годишњим програмом рада школе и Школским развојним планом

Сарадња са хуманитарним и НВО организацијама

Активности:

Време Назив

активности

Носиоци

активности

                                  Септембар – Састанак са ученицима, формирање УП и прављење заједничког плана активности за школску 2016/17. годину

– Избор руководства Ученичког парламента

– Упознавање чланова Парламента са законским оквиром деловања парламента, са правима и дужностима чланова;

– Усвајање Програма рада Ученичког парламента у овој школској години

– Именовање представника Ученичког парламента у Стручни актив за развојно планирање

– Избор представника Ученичког парламента у Тим за самовредновање

– Именовање представника Ученичког парламента у проширени састав Школског одбора

 

 

наставници задужени за рад са УП,

председник УП

 

Октобар – Реализација програма Дечје недеље

– Обавештавање ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање

– Упознавање чланова Парламента са школским пројектом који заједно реализују наша и основна школа „Ивана Цанкарја“ из Трбовља, Словенија. Договор о начину на који УП може да се укључи у пројекат.

– Организовање хуманитарне акције – ,,Помоћ друг-другу“

 

наставници задужени за рад са УП,

председник УП

 

Новембар – Разматрања односа сарадње ученика и наставника и атмосфере у школи

– Проблеми у школском животу и дискусија на тему побољшања услова школског живота и промоције учтивог понашања

– Промовисање добрих примера из школског живота

– 1. класификациони период (представници Парламента присуствују седницама одељењских већа)

 

наставници задужени за рад са УП,

председник УП

 

Децембар – Обележавање дана борбе против сиде

– Давање предлога за организацију прославе Дана Св. Саве

-Активно учешће у животу и раду школе – обележавање Новогодишњих празника

наставници задужени за рад са УП,

председник УП

 

Јануар – Успех ученика на крају првог полугодишта – анализа и мере за побољшање успеха

– Прослава дана Светог Саве

наставници задужени за рад са УП,

председник УП

 

Фебруар- март – Обележавање Дан заљубљених и дана жена

– Повезивање са Тимом за вршњачку медијацију и размена идеја, заједничке радионице за ученике

– Заједничка активност са ученицима у специјалном одељењу

– Уређивање школског ентеријера

наставници задужени за рад са УП,

председник УП

Април – Помоћ при организацији такмичења ученика

– Сарадња са ученичким парламентима других школа

– Професионална оријентација – представљање средњих школа

наставници задужени за рад са УП,

председник УП

 

 Мај – Помоћ у реализацији спортског турнира у малом фудбалу и  Фестивала младих,

– Договор у вези начина прославе мале матуре

– Учешће у школском пројекту Сајам старих заната

– Давање предлога за организацију Дана школе

 

наставници задужени за рад са УП,

председник УП

 

Јун – Обавештавање ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање

– Дискусија о завршном испиту

– Анализаи евалуација рада Ученичког парламента

 

наставници задужени за рад са УП,

председник УП,

 

Током годин – Давање мишљења и предлога стручним органима, ШО, СР и директору о правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму, резултатима самовредновања, начину уређивања школског простора, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање.

– Чланови УП као вршњачки едукатори – преношење искустава у своје одељење; покретање акција на нивоу одељења

– Културно – забавни живот ученика – осмишљавање активности

 

наставници задужени за рад са УП,

председник УП

 

 

У школској 2016/2017. години, председник УП биће Николина Стојковић, заменик председника Стефан Штулић, записничар Анђела Поповић. Представник Ученичког парламента у Стручном активу за развојно планирање је Анђела Поповић, у Тиму за самовредновање Тамара Клобучар,а представници који ће присуствовати  седницама  Школског одбора Матеа Лешингер и Ања Младеновић. 

7.1.2.ШКОЛСКИ ВРШЊАЧКИ МЕДИЈАТОРИ

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА ВРШЊАЧКУ МЕДИЈАЦИЈУ

школска 2016/2017. година

Циљ: афирмација програма у школи, промовисање метода и техника ненасилног решавања конфликата

Задаци:

  1. Формирање Тима за школску медијацију за школску 2016/1 годину
  2. Решавање конфликтних ситуација у школи
  3. Промовисање активности Тима код ученика и родитеља
  4. Подизање нивоа ученичких компетенција
  5. Сарадња са хуманитарним организацијама и НВО
  6. Учешће у волонтерским акцијама Школе и локалне заједнице
Време реализације Активности
Септембар

 

Састанак са ученицима који су прошли обуку за медијаторе и прављење заједничког плана активности за школску 2015/16. годину
Октобар

 

Састанак чланова Тима на коме ће се обрађивати садржаји који се односе на конфликте (појам конфликта, стилови поступања у конфликтима и исход конфликта)

 

Новембар Састанак чланова Тима на коме ће се обрађивати садржаји који се односе на Технику облака
Децембар

 

Рад Тима за вршњачку медијацију

Упознавање са вођењем евиденције о медијацији

Зидне новине у Холу школе

Јануар – Фебруар

 

Рад Тима за вршњачку медијацију са родитељима ученика – заједничка радионица
Март

 

 

Акција медијаторског и волонтерског тима
Април – Мај

 

 

Рад Тима за вршњачку медијацију  ( анализа рада )

Сарадња са члановима Тима за ВМ из других основних и средњих школа

 

Носиоци активности : школски педагог, заинтересовани наставници, одељењске старешине , чланови Тима за вршњачку медијацију (ученици)

Начин праћења:

Извештаји, попуњени формулари, фотографије, записник о раду Вршњачких медијатора.

 

 7.1.3.МУЗИЧКА ОМЛАДИНА

 

Ове године са планира сарадња са Музичком омладином Пожаревца.  Ученици ће се укључивати на добровољној бази у рад ове организације. Члан Музичке омладине може бити сваки ученик који то жели и учлањује се по слободној вољи.

План рада за школску 2016/17. годину  обухвата неколико области.

Садржаји:

-Посете концертима

-Предавања  из музичке теорије и праксе етномузикологије

-Организовање дружења чланова

-Остале редовне активности

Активности:

– Музичко – образовни концерти

– Вечерњи концерти

– Посета Народном позоришту у Београду

– Посета другим установама културе

– Концерти у Музичкој школи и Центру за културу

– Предавања експерата – музичара, теоретичара, инструменталиста (занимања из области музичке уметности)

– Организовање заједничког дружења чланова Музичке омладине

Реализација:

– У сваком полугодишту по један концерт образовног карактера

– Организација вечерњих концерата у зависности од финансија М.О.

– Посете Народном позоришту – неколико посета у зависности од интересовања и финансијских могућности ученика, уз писмену сагласност родитеља

– Посета интерним часовима у Музичкој школи (праћење ученика наше школе на јавним наступима)

– Посета полугодишњим и годишњим концертима Музичке школе и  Фолклорног ансамбла Центра за културу.

– Дружење чланова музичке омладине Пожаревца из свих основних школа – најмање једно дружење годишње

Реализатор:

-Професор музичке културе, представник Музичке омладине Пожаревца Миодраг Павловић, заинтересоване разредне старешине и учитељи из чијих одељења има чланова музичке омладине.

Праћење реализације:

Списак  ученика и евиденција у дневницима слободних ученичких активности; годишњи извештаји.

 

Наставник задужен за рад Музичке омладине:

Весна Миленковић, спец. професор музичке културе

 

 

7.1.4 ПОДМЛАДАК ЦРВЕНОГ КРСТА

План рада подмлатка Црвеног крста за школску 2016/2017. годину

Време реализације Активност Носиоци активности
 Септембар -1 -7. септембра – Безбедност деце у саобраћају

-Прикупљање чланарине за Црвени крст

„ Недеља солидарности“

14 – 21.септембра

– Подела школског прибора најугроженијим ученицима основних школа

 

-ПУ Пожаревац

-ученици школе

-учитељи и наставници школе

        Октобар -Хуманитарно – спортско -рекреативна акција „Трка за срећније детињство“

-Дечија недеља- пријем првака у подмладак Црвеног крста

-16. октобар- Светски дан хране

– 17. Октобар – Светски дан борбе против глади

-ученици школе

-учитељи и наставници школе

Новембар -„Друг другу“ хуманитарна акција

– 14. Новембар – Светски дан борбе против дијабетеса

– Школа о болестима зависности

ученици школе

-учитељи и наставници школе

 

Децембар -1. децембар- Светски дан борбе против АИДС-а -омладина ЈАЗАС-а
       Јануар -Свечаност поводом обележавања „Светог Саве“ -ученици школе

-учитељи и наставници школе

      Фебруар -Објављивање конкурса „Крв живот значи“ и „Фонда др Марија и др Гаврило Мудрински“ ученици школе

-учитељи и наставници школе

      Март –  „Шта знаш о здрављу?“-квиз

24. март – Светски дан борбе против туберкулозе

ученици школе

-учитељи и наставници школе

      Април 7. април – Светски дан здравља             8. април –Светски дан  Рома                  -Активности поводом ускршњих празника

-22. април- Светски дан планете Земље

-ученици школе

-учитељи и наставници школе

        Мај -31. мај- Светски дан борбе против пушења -ученици школе

-учитељи и наставници школе

        Јун 5. јун- Светски дан заштите животне средине -ученици школе

-учитељи и наставници

 

Наставници задужени за рад подмлатка Црвеног крста су:

 

Марина Стоилков, професор разредне наставе

Татјана Дешић, професор шпанског ј