Многа знања, умења и ставове ученици најцелисходније стичу и развијају кроз активности које се одвијају ван учионице. Екскурзије су зато важан облик рада са ученицима који пружа велике могућности за остваривање бројних задатака образовања и васпитања.

Циљ екскурзије, као облика образовно-васпитног рада, јесте да допринесе остваривању циљева и задатака образовања и васпитања, циљева и задатака наставних предмета, као и непосредно упознавање с појавама и односима у природној и друштвеној средини, с културним, историјским и духовним наслеђем и привредним достигнућима

Задаци екскурзије су:

 • продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава ученика,
 • повезивање и примењивање знања и умења,
 • развијање љубави према отаџбини, њеној историји, култури и природним лепотама, неговање позитивног односа према свим њеним грађанима и њиховим националним, културним, етичким и естетским вредностима,
 • неговање солидарности, хуманизма, другарства и осећаја заједништва,
 • успостављање непосреднијих односа између наставника и ученика и ученика међусобно,
 • проучавање објеката и феномена у природи,
 • уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима,
 • упознавање с начином живота и рада људи појединих крајева,
 • развој и практиковање здравих стилова живота,
 • развијање свести о значају одрживог развоја и изграђивање еколошких навика и навика заштите животиња,
 • развијање способности проналажења, анализирања и саопштавања информација из различитих извора,
 • оснаживање ученика у професионалном развоју,
 • подстицање самосталности ученика и одговорности за сопствено понашање,
 • развијање способности оријентације у простору.

Наведене задатке екскурзије, који су бројни и разноврсни, треба посматрати кроз чињеницу да се екскурзије реализују током целокупног основног образовања и васпитања и да постоји кумулитивни ефекат тог облика рада, који најчешће није могуће одмах у целости сагледати. Пуни смисао и оправданост постојања екскурзије је управо у њеној трансферној вредности на даљи развој ученикове личности.

По повратку са екскурзије, стечена знања и искуства треба што више интегрисати у наставни процес. Пожељно је са ученицима разменити утиске, извршити систематизацију и обраду података добијених током екскурзије, а од прикупљеног материјала (цртежи и фотографије музејских експоната, биљног и животињског света, културно-историјских споменика, установа културе, природних лепота…) приредити изложбу, као пригодан начин да се реализована екскурзија представи на нивоу школе.Након реализованих дводневних екскурзија потребно је анкетирати ученике у вези услова, превозника, програма, исхране, смештаја и организације у целиниРезултати анкете треба да представљају сасатавни део Извештаја који подноси вођа пута.

 

ГЛОБАЛНИ ПРАВЦИ  ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 1-8 РАЗРЕДА

 

РАЗРЕДНА НАСТАВА

РАЗРЕД Једнодневне екскурзије
ПРВИ Београд
ДРУГИ Царска бара
ТРЕЋИ Ресавска пећина, Јагодина
ЧЕТВРТИ Топола-Аранђеловац

 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

РАЗРЕД Вишедневне  екскурзије Једнодневне екскурзије
ПЕТИ Источна Србија-дводневна Фрушкогорски манастири
ШЕСТИ Западна Србија- дводневна Београд
СЕДМИ Златибор – дводневна Обедска бара, Засавица
ОСМИ Суботица- тродневна Нови Сад
СО Договор између школа

 

Напомена: Једнодневне екскурзије реализоваће се у случају да не дође до реализације дводневних екскурзија. Екскурзија ученика са посебним потребама могуће је да се реализује у сарадњи са Основном школом „Доситеј Обрадовић“ уз финанасијску подршку Друштва дефектолога или друге институције или организације (Планинарско друштво, Еколошко друштво, НВО „Осми дан“…)

Уколико постоји интересовање ученика, уз сагласност родитеља, школа ће организовати једнодневне излете, посете или обиласке у складу са актуелним понудама праваца и садржаја (Разне тематске изложбе; Дунав-учионица на води:излет бродом Сребрно језеро-Голубац или друга релација; Робинсоново острво;Виминацијум;Дино парк у Новом Саду; одлазак на затворени базен у Кучево;позоришне или оперске представе у Београду, путовање возом до Смедерева; посета клизалишту; посета Музеја ваздухопловства; обилазак Музеја Николе Тесле;обилазак родне куће Михајла Пупина; Планетаријума, обилазак Парка науке у Шапцу; обилазак Ботаничке баште „Јевремовац“ у Београду; тематске посете у оквиру обележавања значајних јубилеја; посета Природњачком центру Србије у Свилајнцу; обилазак Народне скупштине у Београду)