ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈА, ПОСЕТА, ИЗЛЕТА  И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ

У школској 2019/2020. години примењује се Правилник о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи (Службени гласник РС“, број 30 од 25. априла 2019.)

8.2.1. ЕКСКУРЗИЈА

Многа знања, умења и ставове ученици најцелисходније стичу и развијају кроз активности које се одвијају ван учионице. Екскурзије су зато важан облик рада са ученицима који пружа велике могућности за остваривање бројних задатака образовања и васпитања.

Екскурзија је облик образовно-васпитног рада који се остварује ван школе.

Циљ екскурзије је непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа, а у циљу остваривања образовно-васпитне улоге школе.

Задаци екскурзије су:

 • проучавање објекта и феномена у природи;
 • уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима;
 • развијање интересовања за природу и еколошке навике;
 • упознавање начина живота и рада људи појединих крајева;
 • развијање позитивног односа према: националним, културним и естетским вредностима, спортским потребама и навикама, као и позитивним социјалним односима.

Наведене задатке екскурзије, који су бројни и разноврсни, треба посматрати кроз чињеницу да се екскурзије реализују током целокупног основног образовања и васпитања и да постоји кумулитивни ефекат тог облика рада, који најчешће није могуће одмах у целости сагледати. Пуни смисао и оправданост постојања екскурзије је управо у њеној трансферној вредности на даљи развој ученикове личности.

По повратку са екскурзије, стечена знања и искуства треба што више интегрисати у наставни процес. Пожељно је са ученицима разменити утиске, извршити систематизацију и обраду података добијених током екскурзије, а од прикупљеног материјала (цртежи и фотографије музејских експоната, биљног и животињског света, културно-историјских споменика, установа културе, природних лепота…) приредити изложбу, као пригодан начин да се реализована екскурзија представи на нивоу школе. Након реализованих дводневних екскурзија потребно је анкетирати ученике у вези услова, превозника, програма, исхране, смештаја и организације у целини. Резултати анкете треба да представљају саставни део Извештаја који подноси вођа пута.

Садржаји екскурзије у првом циклусу основног образовања и васпитања су посебно: уочавање облика рељефа и површинских вода у околини и природно-географских одлика Републике Србије; посматрање карактеристичних биљака и животиња; посете заштићеним природним подручјима; упознавање с прошлошћу и културном баштином завичаја и отаџбине; развијање способности оријентације у простору и времену; обилазак разних типова пољопривредних површина и сточарских фарми; обилазак привредних друштава и јавних предузећа.

Садржаји екскурзије у другом циклусу основног образовања и васпитања су посебно: посете које омогућавају упознавање са природним лепотама, природно-географским и друштвено-географским одликама Републике Србије; обилазак праисторијских, античких, средњовековних, нововековних и локалитета савременог доба; обилазак Београда, престонице Републике Србије; обилазак установа културе у Републици; обилазак привредних друштава и јавних; подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја.

Програм екскурзије предлажу одељењска већа школе и стручна већа школе, достављају наставничком већу а реализују се ако је савет родитеља дао сагласност.

Носиоци припреме, организације и извођења програма екскурзије су директор школе, стручни вођа путовања, одељењски старешина или други наставник, кога одреди директор школе и који је добио сагласност одељењског већа.

Екскурзије се организују у подручјима Републике Србије, а то су:

1) Аутономна покрајина Војводина;

2) Западна Србија;

3) Југозападна Србија;

4) Централна Србија;

5) Ибарско-копаонички крај;

6) Јужна Србија;

7) Источна Србија;

8) Београд и околина.

 

ГЛОБАЛНИ ПРАВЦИ  ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 1-8. РАЗРЕДА

РАЗРЕДНА НАСТАВА

РАЗРЕД Једнодневне екскурзије
ПРВИ Београд
ДРУГИ Царска бара
ТРЕЋИ Ресавска пећина, Јагодина
ЧЕТВРТИ Топола-Аранђеловац

 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

РАЗРЕД Вишедневне  екскурзије Једнодневне екскурзије
ПЕТИ Источна Србија-дводневна Фрушкогорски манастири
ШЕСТИ Западна Србија- дводневна Шабац-Парк науке
СЕДМИ Златибор, Ниш – дводневна Крагујевац
ОСМИ Суботица- тродневна Нови Сад
СО Договор између школа

 

Напомена: Једнодневне екскурзије реализоваће се у случају да не дође до реализације дводневних екскурзија. Екскурзија ученика са посебним потребама могуће је да се реализује у сарадњи са Основном школом „Доситеј Обрадовић“ уз финанасијску подршку Друштва дефектолога или друге институције или организације (Планинарско друштво, Еколошко друштво, НВО „Осми дан“…)

 

ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ЕКСКУЗИЈАУЧЕНИКА ОД ПРВОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА

 

ЈЕДНОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА МАЛАЂИХ РАЗРЕДА

 

ПРВИ РАЗРЕД

Екскурзија ученика 1. разреда, према Годишњем програму рада школе, планира се да буде изведена на релацији Пожаревац-Београд-Пожаревац у трајању од 1 дана.

Ученици ће се на овој екскурзији упознати са главним градом Републике Србије и једном од метропола Европе. Поред упознавања са географским положајем главног града, ученици би видели и значајне објекте и институције Београда које га чине и веома важним туристичким центром.

На свом путу ученици би посетили чувени калемегдански парк, са кога се прижа видик на ушће двеју великих европских река, Дунава и Саве, а обишли би и велики ЗОО врт који се налази у парку.

Ученици би такође обишли музеј илузија, а затим би отишли на Авалу и попели се на Авалски торањ одакле би разгледали околину. Уколико не постоји могућност одласка у Музеј илузија ученици би одгледали дечију позоришну представу.

Осим панорамског разгледања осталих знамености главног града, ученици би имали и посету позоришној представи у једном од многобројних позоришта.

Поред упознавања са предстоницом Републике Србије код ученика би се подстекла интересовање за културно-историске и уметничке вредности и однос према природом и социјалном окружењу.

Разредне старешине првог разреда биће носиоци предвиђених садржаја и активности.

Екскурзију ће финансирати родитељи ученика.

 

ДРУГИ РАЗРЕД

Релација: Пожаревац(Ћириковац)- Ковачица- Царска бара(вожња бродом, видиковац)- Панчево( тржни центар AVIV, парк)

*ручак се може организовати у Царској бари или у другом ресторану, по препоруци агенције.

 

ЦИЉ је да ученици упознају своју домовину.

Задаци

-Упознавање околине

-Упознавање биљног и животињског света баре.

-Упознавање са наивним сликарством

-Развијање љубави према завичају

-Развијање самосталности

Једнодневна екскурзија

Време реализације: пролеће, 2020.год.

Реализатори: учитељи другог разреда- Мирјана Стојиловић, Драгана Илић и Марија Митровић.

 

ТРЕЋИ   РАЗРЕД

Образовно – васпитни циљеви и задаци екскурзије:

Циљ екскурзије као облика образовно – васпитног рада је упознавање ученика са појавама и односима у природној и друштвеној средини, упознавање са културним, историјским и духовним наслеђем, и привредним достигнућима краја које обилазе.

Задаци екскурзије су: проучавање објеката и појава у природи; уочавање узрочно – последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима; развијање интересовања за природу и еколошких навика; упознавање начина живота и рада људи појединих крајева; развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима, спортским потребама и навикама, развијање позитивних социјалних односа; схватање значаја здравља и здравог стила живота; подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја и импресија према крају који обилазе и упознају.

Садржај којима се постављени циљеви остварују:

 • Посматрање и упознавање територије централног Поморавља
 • Посматрање и упознавање са обликом рељефа брдско – планинског предела
 • Посматрање и упознавање са равничарским пределом око реке Мораве
 • Обилазак манастира Манасија (задужбине деспота Стефана Лазаревића)
 • Упознавање са средњовековном српском архитектуром, фреско – сликарством и духовним наслеђем нашег народа
 • Обилазак Ресавске пећине, у области Ресавских рудника и упознавање са карактеристикама пећина
 • Обилазак Дино парка и природњачког центра у Свилајнцу
 • Ручак у ресторану у оквиру Дино парка у Свилајнцу

Планирани број ученика:

На екскурзију ће ићи најмање 60% ученика трећег разреда.

Носиоци предвиђених садржаја и активности су учитељи трећег разреда: Сузана Петровић, Јасна Јанковић и Слободанка Ребрача.

Трајање екскурзије: екскурзија је једнодневна

Путни правац:

Пожаревац (Ћириковац) – манастир Манасија – Ресавска пећина – Свилајнац (Дино парк) – Пожаревац (Ћириковац)

*Ручак организовати у ресторану који је у оквиру Дино парка, у Свиланцу

*НАПОМЕНА: Ручак организовати пре обиласка Дино парка.

Техничка организација:

За техничку организацију екскурзије задужена је туристичка агенција.

Начин финансирања:

Екскурзију финансирају родитељи ученика.

Период реализације:

Реализација екскурзије је планирана за пролеће 2020. године.

Полазак на једнодневну екскурзију планира се у јутарњим часовима од 07:00 – 08:00, а повратак до 20 часова.

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

 На основу плана рада стручног актива четвртог разреда за школску 2019/2020. годину испланирана је реализација једнодневне екскурзије.

Време реализације: мај 2020. године. Полазак на једнодневну екскурзију планира се у јутарњим  часовима, од 07:00 – 08:00 h, а повратак до 20:00 h.

Релација:

Пожаревац- Марићевића јаруга, Орашац-Топола Опленац – Рисовача пећина -Буковичка бања– ручак у ресторану „ Рујна зора“, Буковичка бања- Пожаревац

Образложење:

 • одабране дестинације за једнодневну екскурзију планиране су у складу са садржајима предвиђеним у оквиру предмета Природа и друштво (Осврт уназад – прошлост: Прошлост српског народа – упознати се са значајним догађајима и личностима из националне прошлости).

Циљеви и задаци:

 • упознавање свог природног и друштвеног окружења;
 • развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање окружења;
 • развијање одговорног односа према себи, другима, окружењу и културном наслеђу;
 • очување националног идентитета.

Реализатори: Биљана Благојевић, Слађана Благојевић, Миља Милојевић-Стоиљковић, Марија Калинић.

 

ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА СТАРИЈИХ РАЗРЕДА

 

ПЕТИ РАЗРЕД

На основу Правилника о наставном плану за други циклус основног обраѕовања и васпитања, а у складу са Годишњим планом рада школе стручни актив одељењских старешина петог разреда, предлаже да се у школској 2019/2020. години, реализује дводневна екскурзија за ученике петог разреда на релацији: Ћириковац – Пожаревац – (аутопут) Свилајнац– (аутопут) Неготин – Кладово – Лепенски Вир – Голубац – Велико Градиште – Пожаревац – Ћириковац. Приликом путовања правити паузе према потрбама ученика на безбедним и уређеним објектима (бензинске станице).

План екскурзије:

Дан:

Полазак у 700 часова испред издвојеног одељења школе у Ћириковцу – у 730 часова полазак испред централне школе у Пожаревцу – Свилајнац: посета природњачком центру – наставак пута према Неготину – Неготин: обилазак Музеја Крајине, Музеја Хјајдук Вељка Петровића и куће Стевана Мокрањца – наставак пута према Доњем Милановцу – Доњи Милановац: смештај у хотелу „Лепенски Вир“, вечера, преноћиште у хотелу;

Дан:

Доручак – Кладово: обилазак хидроелектране „Ђердап 2“ – обилазак археолошког налазишта Лепенски Вир – ручак у хотелу „Лепенски Вир“ – наставак пута према Голупцу уз панорамско разгледање Голубачког града – Велико Градиште: обилазак Сребрног језера – наставак пута према Ћириковцу и Пожаревцу, повратак до 2000 часова.

Образовно-васпитни циљеви и задаци екскурзије:

Екскурзија је облик образовно-васпитног рада, којим се доприноси остваривању плана и програма и циљева основног образовања и васпитања. Циљ екскурзије, као облика образовно-васпитног рада, јесте да допринесе остваривању циљева и задатака образовања и васпитања, циљева и задатака наставних предмета, као и непосредно упознавање с појавама и односима у природној и друштвеној средини, с културним, историјским и духовним наслеђем и привредним достигнућима. Основни образовно-васпитни циљеви и задаци екскурзије коју предлаже стручни актив петог разреда су следећи:

Продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава ученика, Повезивање и примењивање знања и умења, Развијање љубави према отаџбини, њеној историји, култури и природним лепотама, неговање позитивног односа према свим њеним грађанима и њиховим националним, културним, етичким и естетичким вредностима, Неговање солидарности, хуманизма, другарства и осећаја заједништва, Успостављање непосреднијих односа између ученика међусобно, Упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева, Развој и практиковање здравих стилова живота, Развијање свести о значају одрживог развоја и изграђивање еколошких навика и навика заштите животиња, Подстицање самосталности ученика и одговорности за сопствено понашање, Упознавање привредних достигнућа (обилазак привредних и друштвених јавних предузећа).

Садржаји којима се планирани садржаји остварују:

Планирано је да се напред наведени циљеви екскирзије реализују кроз следеће садржаје:

Обилазак и упознавање са природним лепотама, природно-географским и друштвено-географским одликама једног дела источне Србије: ученици ће проширити знања, стечена начасовима географије, историје и других предмета, упознаће се са начином живота и рада људи који живе у крајевима обухваћеним релацијом екскурзије, ученици ће упознати рељеф, размештај индустрије и пољопривреде, саобраћајну инфраструктуру, архитектуру и друге значајне карактеристике овог краја наше домовине;

Посета хидроелектрани „Ђердап 2“: повезивање и стицање нових знања из техничког и информатичког образовања, развијање свести о значају техничко-технолошког стваралаштва;

Обилазак Музеја Крајине, Музеја Хајдук Вељка Петровића: упознавање са прошлошћу и културном баштином завичаја и отаџбине, неговање традиције нашег народа и упознавање са начином живота наших предака, проширивање знања о културно-историјским личностима и догађајима;

Посетом Природњачком центру у Свилајнцу, ученици ће имати прилику да виде велики број занимљивих експоната и науче нове садржаје о вулканима, рудном благу Србије, разноврсности животињског света, еволуцији живог света и многим другим едукативним садржајима, чиме ће проширити знања стечена у школи из биологије, географије, историје и других предмета;

У току реализације екскурзије (путовање, боравак у хотелу, посете објектима…), ученици ће развијати: особине неговања другарства и осећаја заједништва, одговорност, способност бриге о себи и другима, вештину комуникације (ненасилна комуникација), навику путовања и уважавања туђег мишљења и личности, навику културног понашања у различитим ситуацијама. Ученици ће се оспособљавати на самосталност и преузимањер одговорности за сопствено понашање.

Носиоци предвиђених садржаја и активности:

За носиоце предвиђених садржаја и активности екскурзије, актив предлаже:

Стручног вођу пута, који ће бити одређене решењем директора школе,

Вођу пута, ангажованог од стране изабране туристичке агенције,

Одељењске старешине петог разреда: Ана Здравковић, Слободан Јотић и Јелена Марковић. Поред напред наведених носилаца предвиђених садржаја и активности, потребно је да на екскурзији буде ангажован и лекар педијатар, који ће бити задужен за здравствено стање ученика на екскурзији.

Трајање екскурзије:

Стручни актив петог разреда предлаже да екскурзија траје два дана.

Путни правац:

Ћириковац – Пожаревац – Свилајнац – Неготин – Кладово – Доњи Милаљновац – Лепенски Вир – Голубац – Велико Градиште – Пожаревац – Ћириковац. Приликом путовања правити паузе према потрбама ученика на безбедним и уређеним објектима (бензинске станице).

Техничка организација:

За техничку организацију екскурзије биће задужен стручни вођа пута, одређен решењем директора школе и вођа пута ангажован од стране изабране туристичке агенције.

Начин финансирања:

Стручни актив предлаже, да ученици уплате за екскурзију изврше у више рата, у зависности од укупне цене коштања екскурзије.

Чланови актива предлажу да се екскурзија реализује у другом полугодишту, у месецу мају 2020. године.

 

ШЕСТИ РАЗРЕД

На основу Правилника о Наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања, а у складу са Годишњим планом рада школе стручни актив одељењских старешина шестог разреда предлаже да се у школској 2019/2020. години, реализује дводневна екскурзија за ученике шестог разреда на релацији: Ћириковац – Пожаревац – Аранђеловац – Бранковина – Ваљево – Обилазак цркве Светог успења Пресвете Богородице у Добром Потоку и Спомен костурнице – Троноша – Тршић – Текериш – Шабац – Пожаревац – Ћириковац. Приликом путовања правити паузе према потребама ученика, на безбедним и уређеним објектима (бензинске станице).

План екскурзије:

 1. Дан:

Полазак у 07:00 часова испред издвојеног одељења школе у Ћириковцу –  у 07:30 часова полазак испред централне школе у Пожаревцу – наставак путовања (аутопутем до искључења за Младеновац) према Аранђеловцу, пауза у Буковичкој бањи – Бранковина, обилазак историјског спомен комплекса „Бранковина“ – наставак путовања према Ваљеву, обилазак Народног музеја у Ваљеву – смештај, вечера, преноћиште у хотелу „Нарцис“, дискотека до 24,00 часа;

 1. Дан:

Доручак – Обилазак цркве Светог успења Пресвете Богородице у Добром Потоку и Спомен костурнице – наставак путовања према Троноши, обилазак манастира „Троноша“ – наставак путовања према Тршићу, обилазак куће Вука Стефановића Караџића –  ручак у Тршићу односно у ресторану по избору агенције – наставак путовања према Текеришу, обилазак спомен обележја посвећеном јунацима Церске битке – наставак путовања према Шапцу, обилазак Парка науке у Шапцу – наставак путовања према Пожаревцу (аутопутем од излаза за Руму), уз краће паузе по потреби, на обезбеђеним и уређеним бензинским станицама, повратак до 20:00 часова.

Образовно – васпитни циљеви и задаци екскурзије:

Екскурзија је облик образовно-васпитног рада, којим се доприноси остваривању плана и програма и циљева основног образовања и васпитања. Циљ екскурзије, као облика образовно-васпитног рада, јесте да допринесе остваривању циљева и задатака образовања и васпитања, циљева и задатака наставних предмета, као и непосредно упознавање с појавама и односима у природној и друштвеној средини, с културним, историјским и духовним наслеђем и привредним достигнућима. Образовно-васпитни циљеви и задаци екскурзије, коју предлаже стручни актив шестог разреда, су следећи:

 • продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава ученика,
 • повезивање и примењивање знања и умења, стечених у школи,
 • развијање љубави према отаџбини, њеној историји, култури и природним лепотама, неговање позитивног односа према свим њеним грађанима и њиховим националним, културним, етичким и естетским вредностима,
 • неговање солидарности, хуманизма, другарства и осећаја заједништва,
 • успостављање непосреднијих односа између ученика међусобно,
 • упознавање с начином живота и рада људи појединих крајева,
 • развој и практиковање здравих стилова живота,
 • развијање свести о значају одрживог развоја и изграђивање еколошких навика и навика заштите животиња,
 • повезивање и проширивање знања стечених у школи, са чињеницама, догађајима и културно-историјским личностима,
 • развијање свести о значају очувања и заштите здраве и чисте животне средине,
 • упознавање ученика са историјским и културним наслеђем нашег народа,
 • подстицање самосталности ученика и одговорности за сопствено понашање,
 • упознавање привредних достигнућа (обилазак привредних друштава и јавних предузећа).

Садржаји којима се планирани циљеви остварују:

Планирано је да се напред наведени циљеви екскурзије реализују кроз следеће садржаје:

 • обилазак и упознавање са природним лепотама, природно-географским и друштвено-географским одликама једног дела Шумадије и западне Србије (продубљивање и проширивање знања, стечених на часовима географије, историје и других предмета, упознавање са начином живота и рада људи који живе у крајевима обухваћеним релацијом екскурзије, ученици би упознали рељеф, размештај индустрије и пољопривреде, саобраћајну инфраструктуру, архитектуру и друге значајне карактеристике овог краја наше домовине);
 • обилазак Аранђеловца – Буковичке бање: развој свести о значају и очувању природе и здраве животне средине;
 • обилазак Бранковине, Ваљева и околине, Тршића, Троноше и Текериша: развијање позитивног односа према националним, културним, историјским и естетским вредностима наше земље.

У току реализације екскурзије (путовање, боравак у хотелу, посете објектима…), ученици ће развијати и неговати солидарност, хуманост, другарство и осећај заједништва, навикаваће се на успостављање позитивне и ненасилне комуникације. Ученици ће се оспособљавати на самосталност и преузимање одговорности за сопствено понашање.

Планирани обухват ученика:

Планирано је да у екскурзији учествује око 55 ученика шестог разреда.

Носиоци предвиђених садржаја и активности:

За носиоце предвиђених садржаја и активности екскурзије, актив предлаже:

-Туристичку агенцију по избору стручне комисије школе,

-стручног вођу пута, који ће бити одређен решењем директора школе,

-вођу пута, ангажованог од стране изабране Туристичке агенције,

-одељењске старешине шестог разреда: ДраганА Миливојевић., Славица Филиповић и Петар Пантић. Поред напред наведених носилаца, предвиђених садржаја и активности, потребно је да на екскурзији буде ангажован и лекар педијатар, који ће бити задужен за здравствено стање ученика на екскурзији.

Трајање екскурзије:

Стручни актив шестог разреда предлаже да екскурзија траје два дана.

Путни правци:

Ћириковац – Пожаревац – Аранђеловац – Бранковина – Ваљево – Лелић – Ваљево  – Обилазак Цркве Светог успења Пресвете Богородице у Добром Потоку и Спомен костурнице – Троноша – Тршић – Текериш – Шабац – Пожаревац – Ћириковац. Приликом путовања правити паузе према потребама ученика, на безбедним и уређеним објектима (бензинске станице).

Техничка организација:

За техничку организацију екскурзије биће задужен стручни вођа пута, одређен решењем директора школе и технички вођа пута ангажован од стране изабране Туристичке агенције.

План дежурства ученика и наставника за време путовања:

За време путовања и боравка ученика на екскурзији биће организовано стално дежурство наставника. Наставници ће дежурати и надгледати све планиране активности, у циљу остваривања планираних васпитно-образовних циљева и задатака  ексурзије, а првенствено ће бринути о здрављу и безбедности ученика.

Начин финансирања:

Стручни актив предлаже, да ученици уплате за екскурзију изврше у више рата, у зависности од укупне цене коштања екскурзије.

Чланови актива предлажу да се екскурзија реализује у другом полугодишту (у месецу мају), 2019.године.

Уколико не буду испуњени законски услови за реализацију дводневне екскурзије, стручни актив предлаже једнодневни излет, на следећој релацији: Ћириковац – Пожаревац – Нови Сад – Петроварадин – Хопово – Крушедол – Пожаревац – Ћириковац.

 

ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД  ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

Образовно васпитни циљеви екскурзије: Циљ екскурзије, као облика образовно – васпитног рада је упознавање ученика с појавама и односима у природној и друштвеној средини, упознавање с културним, историјским и духовним наслеђем и привредним достигнућима.
Задаци екскурзије су: §  пручавање објеката и појава у природи

§  уочавање узрочно – последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима

§  развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика

§  упознавање начина живота и рада људи појединих крајева

§  развијање позитивних односа према националним, културним и естетским вредностима, спортским потребама и навикама, развијање позитивних социјалних односа

§  схватање значаја здравља и здравих стилова живота

§  подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја и импресија према крају који обилазе и упознају

Релација: Ћириковац – Пожаревац – Ниш – Нишка бања – Соко бања – Пожаревац – Ћириковац

Први дан:

Полазак из Ћириковца у 700 сати, полазак из Пожаревца у 730, путовање ка манастиру Раваница (аутопутем Пожаревац – Свилајнац), обилазак манастира, наставак путовања ка Нишу (аутопутем). Панорамско разгледање града, упознавање града и обилазак споменика на брду Чегар, споменика Ћеле кула, посета логору Црвени крст, арх. налазишту Медијана и обилазак Нишке тврђаве. Слободно време за индивидуалне активности. Путовање се наставља ка Нишкој бањи. Долазак и смештај у хотел. Вечера у хотелу, после вечере одлазак у дискотеку до 2400, ноћење.

Други дан:

Доручак у ресторану хотела, после доручка обилазак Нишке бање, наставак путовања ка Соко бањи (аутопутем од Ниша до Алексинца), ручак у ресторану, обилазак Старог града, Милошевог конака и Турског купатила. Повратак аутопутем Алексинац – Пожаревац, долазак у Ћириковац и Пожаревац до 2000 часова.

Време трајања екскурзије: 2 дана
Реализатори екскурзије су: Одељењске старешине седмог разреда (Драгана Миливојевић, Славица Филиповић, Петар Пантић), вођа пута одређен од школе, стручни вођа пута агенције, доктор пратилац
Време реализације: Од 21. септембра до 30. октобра 2020.

  

СЕДМИ РАЗРЕД

Време реализације: пролеће 2020. године

Релација: Златибор

Ћириковац – Пожаревац – Дрвенград – Златибор – Сиригојно – Овчар бања – Крагујевац- Пожаревац – Ћириковац

 1. ДАН:

Полазак из Ћириковца у 7.00 сати испред школе. Полазак из Пожаревца у 7.30 испред школе. Путовање до Мокре Горе, вожња Шарганском осмицом, након тога обилазак Дрвенграда. Наставак путовања према Златибору. Смештај у хотелу и вечера. Организован одлазак у дискотеку до 24,00.повратак у хотел. Ноћење.

Напомена: могућа је промена редоследа обилазака због вожње Шарганском осмицом

 1. ДАН:

Доручак. Напуштање хотела. Обилазак Златибора, шетња. Наставак путовања према Сирогојну, обилазак музеја и Стопића пећине. Обилазак манастира  Благовештење и Преображење у Овчар бањи. Ручак и наставак путовања према Крагујевцу. Посета Акваријуму ПМФ-а и ТЦ Плаза. Наставак путовања према  Пожаревцу, са паузама према потреби. Повратак у Пожаревац и Ћириковац до 22.00 сата.

Носиоци предвиђених садржаја и активности:

За носиоце предвиђених садржаја и активности екскурзије, задужени су:

-стручни вођа пута, који ће бити одређен решењем директора школе,

-вођа пута, ангажованог од стране изабране Туристичке агенције,

-одељењске старешине седмог разреда.

Поред напред наведених носилаца предвиђених садржаја и активности, потребно је да на екскурзији буде ангажован и лекар педијатар, који ће бити задужен за здравствено стање ученика на екскурзији.

 

ОСМИ РАЗРЕД

Тродневна екскурзија

Време реализације: октобар 2019.године

Релација: Ћириковац – Пожаревац –Сремски Карловци– Нови Сад – Петроварадин – Суботица– Палић – Двирац Дунђерски- Београд-Пожаревац – Ћириковац

 1. ДАН

Ћириковац

Пожаревац, полазак испред школе

Манастир Крушедол

Сремски Карловци -Богословија, Ризница ,Гимназија-обилазак у пратњи локалног водича

Петроварадин

Нови Сад

Суботица– смештај у хотелу, вечера, дискотека, ноћење

 1. ДАН

Доручак у Суботици

Обилазак града у пратњи локланог водича

Ручак у хотелу

Палић-обилазак Зоо врта, слободно време

Суботица – вечера, дискотека, ноћење у хотелу

 1. ДАН

Доручак у Суботици

Наставка путовања према Новом Бечеју

Обилазак Дворца Дунђерски у пратњи водича и ручак

Наставка путовања према Београду

Пауза у ТЦ „Ушће“

Пожаревац – Ћириковац, долазак до 21.00сат

Носиоци предвиђених садржаја и активности:

За носиоце предвиђених садржаја и активности екскурзије, задужени су:

-стручни вођа пута, који ће бити одређен решењем директора школе,

-вођа пута, ангажованог од стране изабране Туристичке агенције,

-одељењске старешине осмог разреда: Весна Чепкеновић, Саша Миловановић и Весна Миленковић.

Поред напред наведених носилаца предвиђених садржаја и активности, потребно је да на екскурзији буде ангажован и лекар пратилац, који ће бити задужен за здравствено стање ученика на екскурзији.

 

8.2.2. ПОСЕТЕ, ИЗЛЕТИ

Уколико постоји интересовање ученика, уз сагласност родитеља, школа ће организовати једнодневне излете, посете или обиласке у складу са актуелним понудама праваца и садржаја (Разне тематске изложбе; Дунав-учионица на води: излет бродом Сребрно језеро-Голубац или друга релација; Робинсоново острво; Виминацијум; Дино парк у Новом Саду; одлазак на затворени базен у Кучево; позоришне или оперске представе у Београду, путовање возом до Смедерева; посета клизалишту; посета Музеја ваздухопловства; обилазак Музеја Николе Тесле; обилазак родне куће Михајла Пупина; Планетаријума, обилазак Парка науке у Шапцу; обилазак Ботаничке баште „Јевремовац“ у Београду; тематске посете у оквиру обележавања значајних јубилеја; посета Природњачком центру Србије у Свилајнцу; обилазак Народне скупштине у Београду и друго)

 

8.2.3. НАСТАВА У ПРИРОДИ

Настава у природи је облик образовно-васпитног рада којим се остварују обавезни наставни предмети, изборни програми, пројектна настава и ваннаставне активности из плана и програма наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања – у климатски погодном месту из здравствено-рекреативних и образовно-васпитних разлога.

Циљеви наставе у природи су:

 • очување, подстицање и унапређивање укупног здравственог стања ученика, њиховог правилног психофизичког и социјалног развоја;
 • стварање основа за усвајање активног, здравог и креативног начина живота и организовања и коришћења слободног времена;
 • проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава о непосредном природном и друштвеном окружењу;
 • развијање еколошке свести и подстицање ученика на лични и колективни ангажман у заштити природе;
 • социјализација ученика и стицање искустава у колективном животу, уз развијање толеранције и одговорног односа према себи, другима, окружењу и културном наслеђу;
 • развијање позитивних односа према националним, културним и естетским вредностима;
 • развијање способности сагледавања развоја привредних могућности краја, односно региона који се обилази.

Задаци наставе у природи остварују се на основу плана и програма наставе и учења, образовно-васпитног рада и школског програма и саставни су део годишњег плана рада школе.

Задаци који се остварују реализацијом програма наставе у природи су:

 • побољшање здравља и развијање физичких и моторичких способности ученика;
 • задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром;
 • очување природне дечије радозналости за појаве у природи и подстицање интересовања и способности за њихово упознавање кроз одговарајуће активности;
 • развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности у конкретним природним и друштвеним условима;
 • подстицање самосталности у процесу стицања знања кроз непосредне истраживачке задатке;
 • развијање свести о потреби заштите, неговања, чувања и унапређивања природне и животне средине и изграђивање еколошких навика;
 • упознавање природно-географских, културно-историјских знаменитости и лепоте места и околине;
 • упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева;
 • упознавање разноврсности биљног и животињског света појединих крајева, уочавање њихове повезаности и променљивости;
 • упознавање са карактеристикама годишњих доба у природи и смењивање временских прилика;
 • развијање способности сналажења тј. оријентисања у простору и времену;
 • оспособљавање ученика за безбедан и правилан боравак у природи;
 • развијање правилних хигијенско-здравствених навика и подстицање самосталности у обављању личне хигијене и бриге о себи;
 • подстицање и стварање навике за неговање редовне физичке активности и за што чешћи боравак у природи;
 • формирање навика редовне и правилне исхране;
 • навикавање на правилно смењивање рада, одмора и сна;
 • разумевање и уважавање различитости међу појединцима;
 • подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима кроз одговарајуће активности.

Садржаји наставе у природи остварују се на основу плана и програма наставе и учења из којег се издвајају они садржаји који су погодни за остваривање циљева и задатака наставе у природи, а одговарају условима у којима се она реализује. У програмима наставе и учења за поједине предмете могу се наћи садржаји који експлицитно или имплицитно упућују на погодност овог облика образовно-васпитног рада.

Стручно веће за разредну наставу предлаже програм наставе у природи, који доставља наставнићком већу ради разметрања и усвајања.

Носиоци припреме, организације и извођења програма наставе у природи су директор школе, стручни вођа путовања, наставник разредне наставе, односно други наставник кога одреди директор школе и који је добио сагласност стручног већа за разредну наставу.

Настава у природи се организује и изводи, уз претходну писмену сагласност родитеља, односно другог законског заступника по правилу за најмање 80% ученика истог разреда, уколико су створени услови за остваривање циљева и задатака. Изузетно, настава у природи може да се организује за ученике одељења у којем писмену сагласност да најмање 60% родитеља ученика.

Избор туристичке агенције врши се након спроведеног поступка јавне набавке.

Поступак јавних набавки спроводи комисија школе коју образује директор. Комисија има најмање три члана, од којих је најмање један представник савета родитеља разреда за које се организује настава у природи и најмање један наставник који ће реализовати наставу у природи при чему се на сва остала питања у вези са саставом комисије сходно примењују одредбе закона којим се уређује област јавних набавки. Секретар школе, уколико није члан комисије, пружа стручну помоћ члановима комисије. Стручну помоћ члановима комисије пружа и лице које у школи обавља финансијске и рачуноводствене послове. Одлуку о додели уговора доноси директор на основу предлога комисије.

Пре поласка на наставу у природи организује се лекарски преглед свих ученика.

За непосредно извођење наставе у природи одговоран је наставник који води ученике, а посебно је задужен за

–  животну, материјалну и здравствену безбедност ученика;

–  реализацију плана и програма наставе у природи;

–  смештај ученика у превозу, објекту планираном за њихов смештај;

–  понашање ученика.

Уколико се ученик разболи, наставник је дужан да обавести родитеље ученика и директора.

 

ПЛАНИРАНЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ  за школску 2019/2020.

1. Копаоник – одмаралиште „Машинац“

или други објекат који смештајним капацитетима и садржајима одговара организацији овог вида наставе

2.Тара- хотел „Оморика“ или „Бели бор“

Термин крај школске године – мај или јун 2020.

Поменуте правце Наставничко веће предложило је Савету родитеља, који је  ове правце усвојио за све ученике млађих разреда, од првог до четвртог разреда.

ТИМ за реализацију ПРОГРАМА ЕКСКУРЗИЈА, ИЗЛЕТА, НАСТАВЕ У ПРИРОДИ

 • Марија Трнавац, секретар, руководилац
 • Представници родитеља одељења за које се организује путовање, односно родитељи чланови комисије за јавне набавке
 • Одељењске старешине за које се организује путовање
 • Маргарета Секуловић, директор школе
 • Владимир Радовановић, шеф рачуноводства

Тим ће се састајти према потреби, ради припремања конкурсне документације за расписивање огласа (или тендера) у складу са важећим законским прописима и код избора ангеција за реализацију једнодневних и  дводневних екскурзија и наставе у природи или излета.

 

Докуменат можете преузети ОВДЕ.