ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

у школској 2019/2020. години

 

За рад са Ученичким парламентом задужени су Радовановић Душан, наставник биологије и Радовановић Марина, наставник математике.

Циљ: афирмација рада Ученичког парламента у школи.

Задаци:

Укључивање ученика у рад УП

Информисање ученика школе о раду УП

Побољшање друштвеног живота ученика у школи и ван ње

Боље коришћење слободног времена

Подизање нивоа ученичких компетенција

Учешће у активностима планираним годишњим програмом рада школе и Школским развојним планом

Сарадња са хуманитарним и НВО организацијама

Активности:

Време Називактивности Носиоци

активности

                                  Септембар – Састанак са ученицима, формирање УП и прављење заједничког плана активности за школску 2019/2020. годину

– Избор руководства Ученичког парламента

– Упознавање чланова Парламента са законским оквиром деловања парламента, са правима и дужностима чланова;

– Усвајање Програма рада Ученичког парламента у овој школској години

– Именовање представника Ученичког парламента у Стручни актив за развојно планирање

– Избор представника Ученичког парламента у Тим за самовредновање

– Именовање представника Ученичког парламента у проширени састав Школског одбора

– Обележавање Европског дана језика

 

 

Директор школе, наставници задужени за рад са УП,

председник УП

 

Октобар – Реализација програма Дечије недеље

– Обавештавање ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање

– Промовисање добрих примера из школског живота

Директор школе, наставници задужени за рад са УП,

председник УП

 

Новембар – Разматрања односа сарадње ученика и наставника и атмосфере у школи

– Проблеми у школском животу и дискусија на тему побољшања услова школског живота и промоције учтивог понашања

– Обележавање Међународног дана борбе насиља над женама

 

 

Директор школе, наставници задужени за рад са УП,

председник УП

 

Децембар – Обележавање Светског дана волонтера

– Давање предлога за организацију прославе Дана Св. Саве

-Активно учешће у животу и раду школе – обележавање Новогодишњих празника

Директор школе, наставници задужени за рад са УП,

председник УП

 

Јануар – Успех ученика на крају првог полугодишта – анализа и мере за побољшање успеха

– Прослава дана Светог Саве

– Обележавање Дана заљубљених

Директор школе, наставници задужени за рад са УП,

председник УП

           Март – Обележавање Међународног дана жена

– Заједничка активност са ученицима у одељењу  ученика са посебним потребама

– Уређивање школског ентеријера

Директор школе, наставници задужени за рад са УП,

председник УП

Април –  Обележавање међународног дана Рома

– Помоћ при организацији такмичења ученика

– Обележавање Светског дана књиге

– Професионална оријентација – представљање средњих школа

Директор школе, наставници задужени за рад са УП,

председник УП

 

 Мај – Сарадња са ученичким парламентима других школа

– Давање предлога за организацију Дана школе

 

Директор школе, наставници задужени за рад са УП,

председник УП

 

Јун – Обавештавање ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање

– Дискусија о завршном испиту

– Анализа и евалуација рада Ученичког парламента

 

Директор школе, наставници задужени за рад са УП,

председник УП,

 

Током године – Давање мишљења и предлога стручним органима, ШО, СР и директору о правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму, резултатима самовредновања, начину уређивања школског простора, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање.

– Чланови УП као вршњачки едукатори – преношење искустава у своје одељење; покретање акција на нивоу одељења

– Културно – забавни живот ученика – осмишљавање активности

 

Директор школе, наставници задужени за рад са УП,

председник УП

 

 

У школској 2019/2020 години, председник Ученичког парламента је Хелена Михоци, заменик Сања Петровић, а записничар Николина Јовић. Представник Ученичког парламента у Стручном активу за развојно планирање је Немања Јаблановић, у тиму за инклузивно образовање Сања Петровић, у тиму за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања Јана Ранђеловић, у тиму за самовредновање Анђела Стојићевић, у тиму за обезбеђивање квалитета и развој установе Дуња Димић, у тиму за развој међупредметних компетенција и предузетништва Лола Пауновић, у тиму за професионални развој Хелена михоци и представници у проширеном саставу Школског одбора су Гаврило Стокић и Николина Јовић.

 

Докуменат можете преузети ОВДЕ.