За рад са Ученичким парламентом, задужени су Оливера Илић, наставник енглеског језика и Милица Гостојић, наставник грађанског васпитања

Циљ: афирмација рада Ученичког парламента у школи.

Задаци:

Укључивање ученика у рад УП

Информисање ученика школе о раду УП

Побољшање друштвеног живота ученика у школи и ван ње

Боље коришћење слободног времена

Подизање нивоа ученичких компетенција

Учешће у активностима планираним годишњим програмом рада школе и Школским развојним планом

Сарадња са хуманитарним и НВО организацијама