ЦИЉ

Применом теоријских, практичних и истраживачких сазнања педагошке науке педагог доприноси остваривању и унапређивању образовно васпитног рада у установи, у складу са циљевима и принципима образовања и васпитања дефинисаних Законом о основама система образовања васпитања, као и посебним законима.
ЗАДАЦИ
– Учешће у стварању оптималних услова за развој деце и ученика и остваривање образовно-васпитног рада,
– Праћење и подстицање целовитог развоја детета и ученика,
– Пружање подршке васпитачу, односно наставнику на унапређивању и осавремењивању васпитно- образовног рада,
– Пружање подршке родитељима, односно старатељима на јачању њихових васпитних компетенција и развијању сарадње породице и установе по питањима значајним за васпитање и образовање  деце и ученика,
-Учествовање у праћењу и  вредновању  образовно-васпитног рада,
– Сарадња са институцијама, локалном самоуправом, стручним и струковним организацијама од значаја за успешан рад установе,
– Самовредновање, стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке науке и праксе.

Годишњи програм рада педагога у складу је са „Правилником о програму свих облика рада стручних сарадника“ („Просветни гласник “ бр. 5, 19. јун 2012. год.) и Годишњим планом рада школе за школску 2014/15. годину и саставни је део Годишњег плана рада школе. У раду ће бити заступљена сва програмска подручја.