-Драган Грујић, мастер професор технике и информатике за електронско учење –  педагошки саветник

На основу члана 65 Закона о основама система образовања и васпитања, у складу са нормативом којим се утврђују критеријуми и стандарди за финансирање установе, школа ће у школској 2016/17. години, имати помоћника директора. Послови помоћника директора односе се на организовање, руковођење и одговорност за педагошки рад установе, координацију рада стручних актива и других стручних органа установе, обављање других послова у складу са статутом школе и реализацију  наставе. Поред наведених послова, помоћник директора континуирано, током школске године, радиће на реализацији следећих активности:

 • Помоћ директору у организацији рада школе;
 • Учешће и координација  рада стручних већа, тимова и актива;
 • Праћење  реализације Годишњег плана рада школе;
 • Организациони послови;
 • Саветодавни рад;
 • Аналитички рад;
 • Рад у стручним органима и тимовима;
 • Извођење наставног рада;
 • Помоћ  директору у педагошко – инструктивном раду;
 • Планирање и програмирање образовно – васпитног рада;
 • Усклађивање распореда часова, у складу са текућим променама;
 • Израда распореда дежурства наставника током школске године;
 • Прикупљање и обрада материјала за извештаје из области наставе;
 • Сарадња са наставницима, ученицима  и родитељима;
 • Континуирано вођење  педагошке документације и евиденције;
 • Учешће у изради пројеката и реализацији истих;
 • Пружање  помоћи  наставницима у погледу припреме  за извођење наставе;
 • Контрола  и помоћ одељењским старешинама у вођењу педагошке документације и издавању јавних исправа (преводнице, сведочанства, матичне књиге, дневници рада…);
 • Вршење других  послова у складу са Статутом школе и по овлашћењу директора.