Савет родитеља је саветодавни орган Школе.

Представници савета родитеља бирају се сваке школске године.

Надлежност Савета утврђена је чланом 120. Закона о основама система образовања, начин избора Савета родитеља уређена је статутом школе, а начин рада пословником Савета.

Савет родитеља: предлаже представнике родитеља, односно других законских заступника ученика у Школски одбор, предлаже свог представника у све обавезне тимове установе, учествује у предлагању изборних садржаја и у поступку избора уџбеника, разматра предлог школског програма, развојног плана, годишњег плана рада;разматра извештаје о остваривању програма образовања и васпитања, развојног плана и годишњег плана школе, спољашњем вредновању, самовредновању, завршном испиту, резултатима националног и међународног тестирања и спровођење мера за обезбеђивање и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада, разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе, предлаже Школском одбору намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља, односно другог законског заступника, разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика, учествује у поступку прописивања мера,начина и поступка заштите и безбедности деце и ученика за време боравка у установи и свих активности које организује Школа, даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању, предлаже представника и његовог заменика за општински савет родитеља, разматра и друга питања утврђена статутом.

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује школском одбору, директору, стручним органима установе и ученичком парламенту.

Председник Савета родитеља у школској 2019/2020 је Соња Рајчић (представник 7/1), заменик председника Тамара Стојановић (представник 5/2) и записничар Верица Рајчић (представник (6/1).

Локални савет родитеља

Локални савет родитеља чине представници савета родитеља, свих установа са подручја општине, односно градске општине (у даљем тексту: општина).

Представници савета родитеља бирају се сваке школске године. Изабрани представници у школској 2019/2020. години су: Стевица Љубић (представник 8/1) и заменик Виолета Василијевић (представник7/3).

Локални савет родитеља:  даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за остваривање права детета, унапређивање образовања, васпитања и безбедности деце, односно ученика у општини; учествује у утврђивању општинских планова и програма који су од значаја за остваривање образовања, васпитања и безбедности деце;  прати и разматра могућности за унапређивање једнаког приступа, доступности и могућности образовања и васпитања за децу, односно ученике; спречавања социјалне искључености деце односно ученика из угрожених и осетљивих група на територији општине;  пружа подршку савету родитеља свих установа на територији општине у вези са питањима из њихове надлежности;

заступа интересе деце и ученика општине у ситуацијама које су од значаја за унапређивање њиховог образовања, васпитања, безбедности и добробити на територији општине; сарађује са организацијама које делују у области образовања и васпитања, заштите здравља, социјалне заштите, културе, заштите и унапређења права детета и људских права;  обавља и друге послове у вези са образовањем и васпитањем на територији општине.

Списак  чланова Савета родитеља школе

школска  2019/20. година

Разред и одељење Име и презиме родитеља
I/1 Снежана Тодоровић
I/2 Ненад  Цветковски
I/3 Бојан Јовановић
II/1 Александра Живановић
II/2 Јелена Николић
II/3 Ненад Ђокић
III/1 Лидија Јовановић
III/2 Маријана Мирковић
III/3 Славица Михајловић
IV/1 Далида Поповић
IV/2 Дејан Стевић
IV/3 Весна Ђорђевић
IV/4 Ивана Стевић
V/1 Иван Крстић
V/2 Тамара Стојановић
V/3 Марија Цакић
VI/1 Верица Рајчић
VI/2 Виолета Шумоња
VI/3 Ивана Бобљаговић
VII/1 Соња Рајчић
VII/2 Зоран Стојанов
VII/3 Виолета Василијевић
VIII/1 Стевица Љубић
VIII/2 Борислав Јовић
VIII/3 Гордана Петровић
СО Јелена Митровић