Планирање и непосредне припреме наставника обезбеђују равномеран распоред програмских задатака, систематичност и поступност у раду, селективни избор и примену различитих наставних метода и средстава, облика и  техника рада.
У пракси наше Школе, наставник врши глобално-годишње, оперативно-месечно  планирање и непосредне припреме за извођење наставног часа.
Глобално планирање врши се пре почетка школске године, а обухвата распоред наставних тема, број часова по темама, као и типове часова.
Непосредна припрема наставника за рад подразумева израду писане припреме, која представља дидактичко-методичку структуру наставног часа. Планирање, а посебно непосредно планирање за наставу, кроз сталне корекције  прилаогађавања новим и рационалнијим облицима и методама рада, уз примену нових технологија, водиће унапређивању и постизању све бољих резултата у наставном раду. Наставници школе у обавези су да редовно на преглед педагогу достављају годишње и тематске (месечне) планове, о чему се води уредна евиденција. Индивидуални планови наставника, достављају се на јединственим обрасцима и садрже и наставне стандарде.