Рок за подношење пријава за полагање пријемног испита непосредно у средњој школи је продужен до четвртка 22.04.2021. године до 12.00 часова. Уколико  постоје одређене грешке и пропусти у пријавама које су поднели ауторизовани корисници преко портала  mojasrednjaskola  обавештавамо вас о следећем: 

1.       уколико су начињене грешке у навођењу језика на коме се полаже пријемни  или у потреби прилагођавања, и исправку може извршити средња школа (за техничку подршку,  школа се може обратити информатичком координатору) у сарадњи са информатичким координатором;

2.       уколико су начињене грешке у личним подацима ученика (име, презиме, име родитеља, јмбг..) који су преузети из eс-Дневника, исправку може вршити ауторизовани корисник у основној школи коју ученик похађа, у за то предвиђеним роковима

3.       Обавеза прихватања нових пријава у горенаведеним роковима важе и за школе које спроводе пријемни испит, а нису у улози организатора (прикупљају пријаве).

4.       Осмоцифрена шифра ученика није обавезна за полагање пријемних испита.