По календару активности, од 08.-11. априла 2024. године родитељи/дзз могу изменити пријаву за ЗИ у смислу промене изабраног предмета на трећем тесту.

Поступак измене пријаве је следећи:

– Родитељ/дзз попуњава нови образац 42 где датум подношења пријаве мора бити од 08. до 11. априла 2024. године

– Пријаву подноси у школи у којој ће ученик полагати ЗИ

– Директор/овлашћено лице поништава постојећу евидентирану пријаву и уноси нову.

Водити рачуна да се на новој пријави за сва три теста унесу исправни подаци, јер је уочено на пробном ЗИ да су постојале грешке приликом дефинисања језика на ком се полаже тест, парилагођавања (увећен фонт иако не постоји документација)…

Ако има пријава у којима су уочене грешке треба их заменити новим пријавама са исправним подацима.

Замена пријаве се односи и на ученике који имају активну пријаву за стандардни/е тест/ове, а у међувремену су добили решења интерресорних комисија да ОШ завршавају по ИОП-у. У оваквим ситуацијама пошаљите захтев за откључавање школе да бисте у подацима о ученику променили податак о ИОП-у.

У овом периоду је на АП МСШ потребно извршити и премештања ученика из једне у другу школу код којих је дошло до овакве промене. Школа из које је ученик премештен поништава његову активну пријаву, затим врши „Премештање ученика“ у нову школу која га прихвата и на основу поднетог обрасца 42 од стране родитеља/дзз новој школи, евидентира нову пријаву за ЗИ на АП МСШ. Претходно је потребно да обе школе пошаљу захтеве за откључавање школа.

Такође, пријава се подноси и за ученике који до сада нису имали евидентирану ни једну пријаву за ЗИ, а школа је у међувремену добила попуњен образац 42 од стране родитеља/дзз тих ученика.

За измену података о ученику (пребацивање ученика у другу школу, уносу новог ученика, промена ИОП-а или било ког другог матичног податка) директор или овлашћено лице школе треба да ми и-мејлом пошаље захтев за откључавање школе у коме се наводе ИБ или ЈМБГ, презиме и име ученика и кратак опис шта се мења за тог/те ученике.